Suletud bänner

HINNAD SISALDAVAD 22% KÄIBEMAKSU.

Ostuinfo

Sidevahendi abil sõlmitud leping (ei kohaldu kui toimub ostmine kaupluses kohal olles).

Sidevahendi abil sõlmitud lepingutele kohalduvad sätted VÕS § 52 jj.

Kuidas osta?

Veimex OÜ kodulehelt ostmine (www.veimex.ee).

Lisage toode ostukorvi, täitke seal vastav vorm ning vajutage “Esita tellimus”

Või kirjutage meie e-posti veimex@veimex.ee aadressile või täitke kodulehel olev kontaktvorm.
Märkida ära ostetav toode, selle kogus, kelle nimele tuleb vormistada ostuarve, ostja mobiiltelefoni number ja e-posti aadress. Kauba saatmise soovi korral nimetada ka kauba kättesaamiseks sobilikuim Smartposti pakiautomaadi asukoht.

Seejärel vormistame ostu-müügiarve ning saadame selle ostja e-posti aadressile. Kui tellimus on tasutud ning summa on laekunud Veimex OÜ kontole, väljastame/saadame kauba  kliendile.

1. Üldtingimused.

1.1. Käesolevad Veimex OÜ (edaspidi Müüja) sidevahendi abil sõlmitud lepingu üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.veimex.ee keskkonda, tellivad siit kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

2. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine.

2.1. Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti eritellimisel olevale kaubale, tikkimis- ja kudumisprogrammidele, õmblus- ja kudumistehnika nõeladele ning osutatud teenustele (remont, hooldus, toodete ehitamine/ümberehitamine vastavalt Ostja soovile) ning nende eest tasutud makseid Ostjale ei tagastata.

2.2. Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata, kahjustamata/ vigastamata ning komplektne. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele ka kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.
Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Müüjal õigus mitte rahuldada Ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Müüjal õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas Müüja jaehinnas.

2.3. Kauba väärtuse vähenemine võib seisneda eeskätt puhastamis- ja parandamiskuludes ning kui kaupa ei saa enam müüa uuena; ehk kahjus, mis tekib Müüjale tagastatud kauba müümisel kasutatud kaubana.

2.4. Tagastamisel tuleb kasutada vaid registreeritud jälgimisvõimalusega teenust kätte toimetamisega aadressile Kadaka tee 44, Tallinn 12915.
Ostja kannab talle lepingu esemena üle antud asja tagastamisega seotud kulud. Tagastamisega seotud kulud ei kuulu Ostjal tasumiseks juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tellimusele.

2.5. Juhul, kui Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on Müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

2.6. Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada e-posti teel saadetud avalduse alusel aadressil veimex@veimex.ee

2.7. Ostusumma tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul (v.a. kauba pakke-/saatekulud) pärast seda, kui tagastatav kaup on jõudnud Müüjani. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile. Järelmaksuga ostu puhul tühistatakse kehtiv järelmaksu leping e-posti aadressile veimex@veimex.ee saadetud kirjaliku avalduse alusel.

3. Müügilepingu tühistamine.

3.1. Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohale toimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos ostu-müügiarve numbriga e-posti aadressile veimex@veimex.ee Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

4. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted.

4.1. Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja
privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik poes kasutamiseks,
Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja realiseerinud.

4.2. Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt. e-posti või SMS´iga ).

4.3. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-posti või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4.4. Isikuandmete töötlemisega tegeleb Veimex OÜ, reg. 10091512.
Address: Kadaka tee 44, Tallinn 12915.

4.5. Ostja isikuandmeid kasutab Veimex OÜ ka toimingutel, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale (andmed edastakse transporditeenust osutavatele ettevõttetele) Veimex OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Veimex OÜ jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikutele/asutustele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötlevad andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

5. Vastutus ja vaidluste lahendamine.

5.1. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh. mitte kasutama puudusega Kaupa kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

5.2. Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh. nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

5.3. Veimex OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral, kauba õigest hooldamatusest tulenevatest probleemidest.

5.4. Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiiteave kirjalikult koos Kaubaga.

5.5. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja juurest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

5.6. Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada: Veimex OÜ, Kadaka tee 44, Tallinn 12915, e-posti aadressile: veimex@veimex.ee.

5.7. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonditööde kokkuleppe.

5.8. Müüja tagab, et poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

5.9. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee.
Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel.

6. Teised tingimused.

6.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

6.2. Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Sellisel juhul jätab Veimex OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastab Ostjale raha tema
arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

6.3. Veimex OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 eurot maksev toode on müügis 50 euroga, kus on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

6.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust kas helistades telefonile 6 563 424 või kirjutada veimex@veimex.ee.

7. Tingimuste kehtivus.

7.1. Esitatud tingimused on kehtivad alates 02.05.2018.